Biuro powstało w 1992 roku. Przemawiają za nami lata pracy oraz doświadczenie. O naszej pracy świadczą zadowoleni klienci. Zadzwoń, sprawdź.

TEL: (85)6643962
FAX: (85)6535777
top

O nas

Doradztwo przy rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej:

 • pomoc w wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym,
 • udzielanie informacji na temat czynności niezbędnych przy rejestracji i podejmowaniu działalności gospodarczej,
 • sporządzanie zgłoszeń rejestracyjnych do urzędów skarbowych (NIP-2, NIP-D, VAT-R, itd.),
 • zgłaszanie w urzędach skarbowych wszelkich zmian dotyczących prowadzonej działalności,
 • doradztwo w sprawach podatkowych.

Obsługę podatników opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług ("VAT"),
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego (środków trwałych),
 • sporządzanie i składanie we właściwych urzędach skarbowych deklaracji VAT-7,
 • przygotowywanie druków przelewów,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.

Obsługa podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy:

 • prowadzenie ewidencji przychodów opodatkowanych tzw. ryczałtem,
 • prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług ("VAT"),
 • sporządzanie i składanie we właściwych urzędach skarbowych deklaracji VAT-7,
 • przygotowywanie druków przelewów lub przekazów gotówkowych.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych podatku dochodowego (PIT)

Cła i procedury celne

Obsługa ubezpieczeń społecznych osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących:

 • sporządzanie i składanie w formie elektronicznej deklaracji zgłoszeniowych ZUS (ZFA, ZUA, ZIPA, itp.)
 • przygotowanie i składanie deklaracji rozliczeniowych (DRA),
 • sporządzanie przelewów lub przekazów gotówkowych składek przekazywanych do ZUS.

Prowadzenie spraw pracowniczych:
 • przygotowanie i składanie deklaracji zgłoszeniowych pracowników w ZUS (ZUA, ZWUA, itp.)
 • sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, itp.
 • sporządzanie deklaracji do urzędów skarbowych: PIT-4R, PIT-11, PIT-40, PIT-8C oraz do ZUS: DRA, RCA, RSA, RZA i ewentualnych deklaracji rocznych,
 • sporządzanie przelewów lub przekazów gotówkowych składek przekazywanych do ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy,
 • doradztwo przy rozwiązywaniu bieżących spraw związanych ze sprawami pracowniczymi.

Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem kontrolnym w sprawach podatkowych i ubezpieczeń społecznych:

 • sporządzanie wyjaśnień i analiza dowodów przekazywanych do organów kontrolnych,
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów skarbowych i ZUS oraz zażaleń na postanowienia tych organów,
 • przygotowywanie skarg do WSA na decyzje organów odwoławczych,
 • reprezentacja podatnika lub płatnika przed organami skarbowymi lub ZUS oraz sądem administracyjnym.

Doradztwo przy wyborze źródeł finansowania zakupu środków trwałych: samochodów, sprzętu komputerowego, maszyn i urządzeń, programowania, itp.

Copyright © 2010 by (esmal) www.alfa-tax.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja, wdrożenie skryptów: Kierznowski.pl